Uitleg over de Disclaimer van Peter in 't Hout Fotografie

Disclaimer - Peter in 't Hout Fotografie

Ga naar de inhoud
Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt
betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd
of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden
ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden
bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid
voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.


Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan
Peter in 't Hout Fotografie of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912
gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

van Peter in 't Hout Fotografie.


Auteursrecht


Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van www.peterinthout-fotografie.nl
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen,
opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is
op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@peterinthout-fotografie.nl


In geval van onrechtmatig gebruik van beelden zal een claim worden ingediend door enerzijds de
fotograaf en / of de opdrachtgever. Inschakeling van de advocaten van de NVJ zal niet worden geschuwd.


Peter in 't Hout Fotografie
M: +31 6 28867242

┬ęPeter in t Hout - Fotografie.nl
Terug naar de inhoud